Change and Return Policy

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า) โดยมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน-คืน-สินค้าดังต่อไปนี้

การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่ทาง บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใด ๆ ทั้งสิ้น)
ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน (โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น)

การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น)
ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 064 462 8262

การขอรับเงินค่าขนส่งคืน ในกรณีส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขบริษัทฯ

การขอรับคืนเงินค่าส่งสินค้า ท่านจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ cs@herbforhair.com
- ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

- สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)


ทางบริษัทฯจะโอนค่าขนส่งคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
ค่าขนส่งจะถูกโอนคืนภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯได้เอกสารครบถ้วน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการขอรับเงินค่าขนส่งคืนแต่เพียงผู้เดียว
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนมีการส่งคืนสินค้า

ที่อยู่ในการจัดส่งคืนสินค้า

ฝ่ายคลังสินค้า ไทย แฮร์ เฮิร์บ
55/4 ซอยบางกระทึก 11 หมู่ 2 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy